วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

โครงการ ติวอังกฤษสู่สังคมอาเซียน


โครงการ ติวอังกฤษสู่สังคมอาเซียน
ประจำปีการศึกษา 2555
......................................................................................

1. ชื่อโครงการ  ติวอังกฤษสู่สังคมอาเซียน

2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
โรงเรียนกำแพงวิทยา

3. หัวหน้าโครงการ / คณะผู้ดำเนินการ
นางสาว อารียา ยาเหล , นางสาววรรณกานต์ เพียนสกุล  , นางสาว นิลน่า หวันโส๊ะ

4. หลักการและเหตุผล
ในปี 2558 จะมีการรวมประชากรอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียน รัฐบาลไทยจึงร่วมมือกับอาเซียนในการการเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง ตลอดจนสังคมและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกฎบัตรอาเซียน (ธรรมนูญของอาเซียน) และประเทศไทยยังมีนโยบาย ของรัฐบาลในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน
ภาษาจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ใช้สื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ประชากรทั่วโลกใช้สื่อสารกันมากที่สุด ในการเข้าสู่สังคมอาเซียนจึงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ในการสื่อสาร
ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ดำเนิน โครงการติวอังกฤษสู่สังคมอาเซียนขึ้นเพื่อสร้างความพร้อมให้กับกลุ่มเด็กในชุมชนได้นำไปใช้ในอนาคตได้

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อให้ความรู้ด้านศัพท์ และ การสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันให้กลุ่มเด็กในชุมชน

6. สถานที่ดำเนินการ
โรงเรียนบ้านปากบารา

7. เป้าหมาย
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  จำนวนผู้เข้าร่มโครงการ 20 คน
               
8. วิธีดำเนินการ
1.ทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนเรียน
2.กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3.เกมส์ต่อประโยคหรรษา
4.ทดสอบหลังเรียน

9. ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 ปี เริ่มจาก (ระบุวัน เดือน ปี) เริ่ม 26 กรกฎคม 2555 ถึง27 กันยายน 2555

10. แผนดำเนินการ
   แผนการและกิจกรรมดำเนินการ ภาคเรียนที่1/2555
กิจกรรม
ปี การศึกษา 2555
หมายเหตุ
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

เขียนโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 26

ขออนุมัติโครงการ


วันจันทร์
ที่6
ติดต่อสถานที่


วันอังคาร
ที่14ทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนเรียน


วันเสาร์
ที่ 25


กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

วันอาทิตย์
ที่ 26


เกมส์ต่อประโยคหรรษา

 ทดสอบหลังเรียน


วันอาทิตย์
ที่ 2

ทำแบบประเมินผล
(จากการทดสอบหลังเรียน)วันอาทิตย์
ที่2

สรุปผล
(โดยการทำรายงานส่ง)


วันจันทร์
 ที่ 3

ส่งรายงาน


วันพฤหัสบดี
ที่6


11. รายละเอียดงบประมาณของโครงการ
      งบประมาณรายจ่าย 500 บาท
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. กลุ่มเด็กในชุมชน ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากขึ้น
2. มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่กับน้อง
3. พี่ๆมีโอกาสทบทวนบทเรียน และ เพิ่มพูนความรู้


                                                                                                                                  หัวหน้าโครงการ  

  
(นางสาว อารียา ยาเหล)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น